Skip to content back to nav
 
 

Medielæringsstrategien

Per medie.bmp

Her kan du læse medielæringsstrategien for Klub Egedal

Forord

I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat tre statslige initiativer, der sammen med lokale kommunale initiativer skal forbedre grundlaget for at anvende digitale værktøjer og muligheder i såvel dagtilbud som i folkeskole:

  • støtte til indkøb af digitale lærermidler
  • adgang til velfungerende it i undervisningen
  • styrket viden om it-baseret didaktik og udvikling, som indeholder forskning, demonstrationsskoler og digitale læringsmål

Det samlede initiativ handler om at styrke viden om it-baseret didaktik; og skal bidrage til, at elever, lærere og forældre får et mere klart billede af hvad eleverne skal lære og mestre vha. digitale hjælpemidler.

Der skal være klare mål for, hvordan brugen af it og digitale lærermidler bidrager til børn og unges læring, og der skal løbende følges op på disse mål, lige som forskning skal understøtte den daglige praksis og give viden til, hvordan pædagoger og lærere effektivt kan tilrettelægge og understøtte læring og undervisning ved hjælp af digitale lærermidler og de digitalt baserede undervisningsforløb. Der er derfor taget initiativ til at udarbejde en medielæringsstrategi i Egedal Kommune. Hensigten med medielæringsstrategien er at sikre børn og unge i dagtilbud og folkeskole møder et læringsmiljø, der kan sikre at digitale lærermidler bidrager til at børn og unges læring.

Medielæringsstrategien tager sit udgangspunkt i den almene børnepolitik i Egedal Kommune, med denne medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskoler i Egedal Kommune sættes kursen for et sammenhængende arbejde med medier for kommunens børn og unge. Medielæringsstrategien vil have særlige snitflader til de øvrige politikker i Egedal Kommune, der vedrører børn og unge som for eksempel handicappolitik, læsepolitik osv.

Den samlede medielæringsstrategi for dagtilbud og folkeskole, tager sit afsæt i, at det samfund vi alle lever i ikke længere er statisk og genkendeligt, men er omskifteligt og hyperkomplekst, og at vores børn og unge skal møde de udfordringer og forandringer, der er i en globaliseret verden, på bedst mulig måde.

Medielæringsstrategien skal bruges på den lokale daginstitution i den lokale folkeskole til at koordinere daglig praksis, og være med til at binde dagtilbud og folkeskoleområdet endnu tættere sammen, så der ydes en sammenhængende indsats, og at børn og unge, får den bedst mulige og mest meningsfulde læring inden for de givne rammer og med en glidende overgang fra dagtilbud til folkeskole. Strategien er gældende fra ultimo 2012, og revision vil finde sted efter drøftelse og beslutning i Familieudvalg og Skoleudvalg. Medielæringsstrategien i dagtilbud og folkeskole skal sikre, at mobile enheder1 indtænkes til:

Understøtte sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole

Understøtte læring hos børn og unge

Understøtte inklusion og undervisningsdifferentiering

Understøtte mobile læringsmiljøer

Understøtte bog og multimodalitet2 i læreplanstemaer og fag

Understøtte barnets opvækst i det lokale miljø og til en international verden

Indsatsområder i Egedal Kommune

Medielæringsstrategien skal understøtte de faglige læringsmål og indsatsområder i Egedal kommunes dagtilbud og folkeskoler

Science

Inklusion

Læreplan

Fælles mål for fag

Læsning

Matematik og naturfag

Idræt og sundhed

Sociale kompetencer

Overgangen til ungdomsuddannelserne

En mobil enhed er en enhed der understøtter mobil læring. I dagtilbud og folkeskole er der tale om en tablet, hvor brugerfladen er ændret fra en grafisk brugerflade, der kræver både tastatur og mus til en taktil brugerflade, hvor brugeren trykker på ikoner.

Multimodalitet handler om hvordan forskellige formidlingsmåder supplerer og understøtter hinanden. Det kan være tekst, billeder, film, grafer, bokse og forskellige medier.

Fremtidens digitale kompetencer

Den stigende digitalisering og de nye kommunikationsformer er faktiske aktører, der forandrer vilkårene i vores samfund. Det gør sig også gældende for barnets læring i dagtilbud og folkeskole. Fleksibilitet og tilpasning af færdigheder til omverdenens krav bliver en forudsætning for at skabe udvikling og succes for såvel den enkelte som for vores fælles samfund. Det er nødvendigt, at vores børn kan navigere i en digital verden, hvor kvalifikationskravene konstant ændrer sig.

Det bliver en fælles opgave for dagtilbud og folkeskole at sikre, at børn udvikler:

Kompetencen til at oversætte store mængder data fra abstrakte koncepter og at forstå databaseret meningsskabelse

Kompetencen til kritisk at vurdere og se på indhold, der udnytter de nye medie former.

Kompetencen til at producere, skabe engagement og udvise nærvær som en del at et virtuelt team.

På den baggrund har Egedal Kommune udarbejdet en medielæringsstrategi, hvor samarbejdet og sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole bliver central i arbejdet omkring børns læring og kompetencer. Ved at binde de to faglige områder endnu tættere sammen og ved også at inddrage børnenes fritidsbaserede erfaringer, lægger denne medielæringsstrategi op til, at dagtilbuddet og folkeskolen videreudvikler den læring, som børnene allerede har tilegnet sig hjemmefra.

Forandring kræver ledelse

Fra Egedal Kommunes side forventes det, at der i dagtilbud og folkeskole arbejdes digitalt med udgangspunkt i herværende medielæringsstrategi.

Dagtilbud og folkeskole opleves forskelligt, men for begge gælder det, at ledelsen i hver enkelt afdeling skal sikre at de formelle rammer og målsætninger prioriteres. Ledelsen spiller en central rolle i forhold til, hvordan medielæring praktiseres lokalt og er på mange måder en forudsætning for succes, og at der arbejdes med en tydelig lokal forankring.

Områdeledelsen og skoleledelsen skal sikre, at medielæringsstrategien indtænkes i institutionens og skolens relevante organer, funktioner, planlægning og mødeaktivitet.

Medielæring skal være et tema i arbejdet med:

Distriktsmøder mellem dagtilbud og folkeskole

Future work skills 2020: Vores oversættelse (Bilag 2)

Ny mødekonstruktion for ledelse på dagtilbud og folkeskole, med fokus på dialog og sammenhæng

Tilsynsrapport og kvalitetsrapport

Personalemøde og pædagogisk rådsmøde

Medarbejderudviklingssamtale og teamsamtale

Den pædagogiske handleplan og årsplan

Samtaleark og elevplan

Mål for ledelsen på dagtilbud og folkeskole:

Ledelsen tager ansvar for implementeringen af medielæringsstrategien.

Ledelsen er tydelig overfor medarbejderne i sine forventninger til den gode medielæring.

Ledelsen sikrer, at personalet besidder pædagogiske og didaktiske kompetencer i brug af mobile enheder

Mobile enheder

Samfundet er i dag præget af en øjeblikkelig og mobil tilgang til viden. Gennem anvendelse af netop mobile enheder med berøringsfølsom skærm, som eksempelvis smartphones og tablets er tilgangen til viden tilstede, når som helst og hvor som helst.

Dagtilbud og folkeskole er en spejling af det øvrige samfund, og derfor skal medielæring i Egedal Kommune være koncentreret omkring mobil tilgang til læring.

De mobile enheder ændrer på læringsmiljøet i dagtilbud og folkeskole og skaber nye anderledes og udviklende tilgange til den hidtidige traditionelle læring.

Mobile enheder minimerer den tekniske barriere således, at pædagogikken og didaktikken kommer i fokus.

Mobile enheder skaber en mangfoldighed af muligheder for læring, produktion og formidling (multimodale tilgang).

Forældrene bliver gennem dialogen og videndeling på nettet modtagere af den digitale produktion og formidling, som børn i dagtilbud og folkeskole er medskaber og producenter af. Det er med til at sikre et ejerskab for forældrene, at de gennem brugerdrevne digitale produktioner oplever en større deltagelse og indsigt i deres børns liv.

Læring under forandring

I dagens videnssamfund skabes viden gennem netværksbaserede interaktioner.5

Det betyder, at medielæringsstrategien skal fokusere på, at børnene i dagtilbud og folkeskole, med personalet som rammesætter, får øget indflydelse på deres egne læreprocesser.

Dagtilbud og folkeskole skal i højere grad inddrage børnenes erfaringer fra hjem og fritidslivet, ellers risikerer man, at de kompetencer børnene netop har tilegnet sig i hjemmet og i fritidslivet gennem deres eksperimenter og lege, ikke bliver inddraget og optimalt udnyttet i dagtilbud og folkeskole.

Mobile enheder og brugerinddragende pædagogik og didaktik i dagtilbud og folkeskole medvirker til, at børnenes fritidsbaserede omgang med medier, aktivt kommer til at indgå i tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag.6

Mobile enheder er baseret på mobilitet, tilgængelighed og brugerinddragelse. Det øger muligheden for den almene inkluderende tilgang, at børn gennem den mobile enhed får flere og ligeværdige udtryksformer. Dermed ændrer teknologien fundamentalt på læringens metoder og vilkår og skaber nye muligheder for opgaveløsning, der ikke var mulig før. Mobile enheder skaber en udvikling fra at erstatte bestemte læringsredskaber, til at redefinere selve læringen.7

Personale

Personalet skal kunne tilgå informationer og viden uden at være bundet op på fastlagte tidsforløb, eller på bestemte lokationer, men i stedet arbejde med en mobil projektorienteret tilgang til læring og undervisning.

Mål for personalet:

Personalet skal besidde kompetencer i forhold til at integrere mobile enheder i læring og undervisning:

Personalet skal besidde faglige kompetencer, herunder viden indenfor læreplanstemaer og fagmål.

Personalet skal besidde pædagogiske kompetencer i viden om processer og metoder til læring i forhold til den kognitive og sociale udvikling.

Personalet skal besidde teknologiske kompetencer i brug af digitale medier og mobile enheder.8

Personalet skal altid tage udgangspunkt i det enkelte barn.

Andreas Schleicher: OECD Education Directorate

Fælles mål: It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48

SAMR modellen (Bilag 3)

TPACK model - Teknisk, Pædagogisk og Faglig kompetence (Bilag 4)

Sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole

Med medielæringsstrategien for dagtilbud og folkeskole skabes en ny forudsætning i børns udvikling.

Børn møder til skolestart med 3 til 4 års medieerfaring fra dagtilbud og fritid. Folkeskolen bygger videre på den medieerfaring det enkelte barn bringer med sig, for at sikre den enkelte elevs udvikling og uddannelsesparathed.

Ledelsen i dagtilbud og folkeskole skal igangsætte initiativer, med udgangspunkt i målene fra "Fælles mål: It og mediekompetencer i folkeskolen," der har til formål at styrke børns:

  • Informationssøgning og indsamling
  • Produktion og formidling
  • Analyse
  • Kommunikation, videndeling og samarbejde

Mål for dagtilbud og folkeskole

Etablering af distriktsmøder, hvor der aftales hvilket læringsmateriale, der vurderes bedst for sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole.10

Børnene skal arbejde med mobile enheder.

Børnene introduceres tidligt til begreber som naturvidenskab, sproglige kompetencer og matematisk forståelse.

Dagtilbud - Barnet som medskaber

De mobile enheders enkle og intuitive brugerflade skaber helt nye muligheder for læring i dagtilbud. Gennem brugerinddraget pædagogik skal personalet arbejde med at børn bliver medskaber af egne digitale produktioner og dokumentation. De mobile enheder skal understøtte børns mulighed for at udtrykke sig individuelt og i samarbejde med andre børn.

Mål for dagtilbud

Personalet skal sikre, at barnet tilegner sig digitale kompetencer i forhold til læreplanstemaerne.

Med udgangspunkt i børns brug af medier, inddrages de fire temaer fra "Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen. Faghæfte 48

Tre eksempler på apps: Book Creator, iMovie, Puppet Pals. De tre valgte apps er eksempler, der understøtter sammenhængen mellem barnet som medskaber på dagtilbud og eleven som producent i folkeskolen.

Personalet skal støtte barnets færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar.

Personalet skal sikre, at barnet bliver medskaber af digitale produktioner, der understøtter dokumentationskravet.

Personalet skal tage udgangspunkt i det enkelte barn.

Folkeskolen - Eleven som producent

Med de mobile enheder, kan eleverne redigere, producere og dele viden og informationer ved ganske få klik - der kommer et flow i undervisningen, hvor eleverne får mere tid til at arbejde med vidensindsamling og vidensformidling. De mobile enheder kan øge det enkelte barns muligheder for at udtrykke sig.

Mål for folkeskole

Personalet skal sikre, at eleven tilegner sig digitale kompetencer i forhold til "Fælles Mål" for fagene.

Personalet skal støtte elevens færdigheder i at tænke og frembringe løsninger og svar.

Personalet skal sikre, at eleven bliver producent og formidler af digitale produktioner.

Personalet skal tage udgangspunkt i den enkelte elev.

Afslutning

De personlige mobile enheder understøtter børns udvikling af de kompetencer samfundet i dag efterspørger og den giver mulighed for at læring kan finde sted, hvor som helst og når som helst. Medielæringsstrategien skal skabe en sammenhæng mellem børns fritidsliv, dagtilbud og folkeskole. Medielæring skal anskues pædagogisk og sikres en fremtrædende position i børn og unges faglige og sociale udvikling.

Da de mobile enheder er nemme at bruge for børn og personale, gives der mulighed for at flytte fokus fra teknik til pædagogik og dermed skabe mulighed for at barnet i dagtilbud og folkeskole bliver medskaber af den digitale læring, hvilket er med til at skabe en øget motivation i læringskonteksten. De mobile enheder giver mulighed for at flytte ressourcer fra teknik til pædagogik og didaktik og vil kunne benyttes uden for skoletid til brugergenereret viden og lektier.

Ledelse er af afgørende betydning i implementeringen af medielæringsstrategien og ledelsen på dagtilbud og folkeskole skal etablere en inspirerende og innovativ ramme for medielæringsstrategien

Center for Skole og Dagtilbud

Der skal etableres en struktur med distriktsmøder, der sikrer sammenhæng mellem dagtilbud og folkeskole.

Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for ledelse i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien. Der etableres en let tilgængelig platform for videndeling for personalet på dagtilbud og folkeskole.

Ledelse i dagtilbud og folkeskole

Ledere fra dagtilbud og folkeskole mødes omkring det lokale samarbejde i distrikterne. Herunder udfærdigelse og udveksling af undervisnings- og læringsmateriale, der fokuserer på sammenhængen mellem dagtilbud og folkeskole.

Folkeskolerne starter med at inddrage mobile enheder i indskolingen, da denne tilgang bedst sikrer den læringsmæssige overgang fra dagtilbud til folkeskole.

Der iværksættes en kompetenceudviklingsplan for personale i dagtilbud og folkeskole, der sikrer de fornødne kompetencer til at implementere medielæringsstrategien.

Personale i dagtilbud og folkeskole

Personalet skal arbejde målrettet med mobile enheder i dagtilbud og folkeskole.

Personalet skal udgangspunkt det enkelte barn.

Personalet inkluderer nye kommunikations og præsentationsformer i det daglige arbejde.

Personalet skal sikre at børn og unge tilegner sig kompetencer, således de kan begå sig i en omskiftelig og globaliseret verden.

Personalet skal arbejde med læring og undervisning i procesorienterede forløb.

Teknik

Det trådløse netværk i dagtilbud og folkeskole skal imødekomme en fremadrettet it-infrastruktur, hvor personale og børn har mulighed for at være online hele tiden.

Der arbejdes mod, at det pædagogiske personale på dagtilbud og i skole har en personlig mobil device til rådighed.

Bilag 1

S (Status/sammenhæng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Central implementeringsplan Der udarbejdes en plan for implementering af medielæringsstrategien CSD

udarbejder plan for implementering af medielæringsstrategien efterår 2012 Indkøbsstrategi for 1:1 model udarbejdes Kompetenceudviklingsplan for ledelse og personale Værktøjskasse med dokumenter Liste med Apps med eksempler på produktion, træning, undervisningsmateriale" Offentliggøres på hjemmeside Hvem: CSD evaluerer plan for implementering i samarbejde med ledelse på dagtilbud og folkeskole Hvornår: Forår 2013 og herefter årlige evalueringer Hvordan: Dagtilbud og folkeskole beskriver arbejdet med medielæringsstrategien i tilsynsrapport og kvalitetsrapport

S (Status/sammenhæng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Lokal Implementering af medielæringsstrategi Dagtilbud og folkeskole arbejder målrettet med indsatsområderne i medielæringsstrategien Ledelsen er garant for at der igangsættes og følges op på medielæringsstrategien Offentliggøres på hjemmeside Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. Hvornår: 3 måneder efter vedtagelse af medielæringsstrategi Hvordan: CSD følger op på medielæringsstrategi og handleplan for implementering er offentliggjort på den enkelte institutions hjemmeside. Overgangssamtalen mellem dagtilbud og folkeskole Medieunderstøttet læring skal være en del af overgangssamtalen mellem daginstitution og folkeskole. I forbindelse med overgangen skal der være et selvstændigt punkt omhandlende medieunderstøttet læring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse Hvornår: Efter overgangssamtalen Hvordan: Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra overgangsamtalen på distriktsmødet. Struktur for barnets digitale fortælling mellem dagtilbud og folkeskole Der udarbejdes en handleplan for barnets digitale fortælling. CSD tager initiativ til i samarbejde med ledelse for dagtilbud og folkeskole at udvikle model(ler) for barnets digitale fortælling (Efterår 2012) Offentliggøres på hjemmeside Hvem: CSD i samarbejde Dagtilbudsledelse og skoleledelse Hvornår: Efterår 2013 Hvordan: Fælles møde for daglige leder, SFO ledere og skoleledere

S (Status/sammenhæng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Etablering af distriktsmødestruktur At skabe et formelt samarbejde mellem daginstitution og skole med fokus på medielæring med fast dagsorden. 2 gange om året mødes ledelsen fra dagtilbud og folkeskole i distriktet til dialog om den fremadrettede medielæring. Hvem: Dagtilbudsledelse og skoleledelse Hvornår: efter første distriktsmøde Hvordan: Dagtilbudsledelse og skoleledelse gennemgår referater fra distriktsmøde. Ledelse i dagtilbud og folkeskole Medielæringsstrategien sættes på dagsorden på relevante møder hvori der sikres personaleindflydelse Arbejdskulturen på den enkelte institution og skole tillader at der holdes fast i og følges op på beslutninger truffet i forbindelse med implementering af medielæringsstrategien Hvem: Center for Skole og Dagtilbud, Skole-, område- og institutionsledere. Hvornår: Løbende Hvordan: Der følges op på dagsordner og referater fra relevante møder. Ledelse kompetenceudvikling Lederne varetager opgaven med at implementere medielæringsstrategien Lederne gennemgår kompetenceudvikling i forhold til medielæringsstrategien Hvem: Center for Skole og Dagtilbud. Hvornår: Når plan for kompetenceudvikling er udarbejdet og godkendt. Hvordan: CSD sikre at der er progression i plan for kompetenceudvikling

S (Status/sammenhæng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medieansvarlig leder Der udpeges på en medieansvarlige leder i alle dagtilbud og folkeskoler Den medieansvarlige leder i dagtilbud og folkeskole har ansvar for implementering af medielæringsstrategien Hvem: Skole- og institutionsledelse Hvornår: 1 måned efter vedtagelse af mediestrategi. Hvordan: CSD følger op på om navn på medieansvarlig leder er oplyst. Ledelsesmæssige styringsværktøjer Der udarbejdes en beskrivelse for arbejdet med medielæringsstrategien på gruppe og klasse niveau Det fremgår af gruppens/klassens planlægning, hvordan medielæring indtænkes som læringsunderstøttende redskab Hvem: Skole- og institutionsledere. Hvornår: Fremadrettet efter vedtagelse af medielæringsstrategi Hvordan: Ledelse i dagtilbud og folkeskole følger op på gruppen og klassens planlægning Personalets kompetenceudvikling Medielæringsstrategien indtænkes i kompetenceudviklingsplanen for personalet Som en del af de årlige MUS-samtaler Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole Hvornår: Ved mus-samtaler Hvordan: Ledelse i dagtilbud og folkeskole analyserer behov

S (Status/sammenhæng) M (målsætning) T (tiltag og handlinger) E (Evaluering) Medievejledere Der udarbejdes en struktur for medievejledere i dagtilbud og skole, der sikrer at personalet kan modtage pædagogisk og didaktisk medievejledning Der udpeges medievejledere i dagtilbud og folkeskole Hvem: Ledelse i dagtilbud og folkeskole. Hvornår: Ved vedtagelse af medielæringsstrategi Hvordan: CSD skal modtage en liste, fra dagtilbud og folkeskole, over medievejledernes fagområde

Bilag 2

Future Work Skills 2020

Fremtidens kompetencer i følge Future Work Skills 2020: Amerikansk tænketank

Bilag 3

SAMR: Model for medieimplementering

SAMR modellen viser gennem fire niveauer, hvilken rolle medier spiller i en konkret læringssituation.

Hovedpointen er, at først når der arbejdes med modifikations- eller redefinitionstrinet realiseres potentialet i anvendelsen af digitale medier i læringen.

Bilag 4

TPACK: Mediekompetencemodel for det pædagogiske personale

TPACK modellen identificerer tre kernekompetenceområder, der er nødvendige for at medier kan integreres i undervisningen.

De tre kerneområder er teknologisk kompetence, pædagogisk kompetence og fagkompetence.

Modellen viser det komplekse sammenspil mellem de tre områder og hvordan de griber ind i hinanden, når der arbejdes med integration af medier i læringen. Udfordringen er at balancere kompetenceudviklingen, således at den enkelte pædagog/lærer bliver fortrolig indenfor alle tre områder.

November 2012