Skip to content back to nav
 
 

Klubbens profil OPDATERET

Ganløse fritids-junior og ungdomsklub profil;

I vores fritidsklub har vi børn fra 3-7. årgang. Her tilbydes børnene en række aktiviteter og arrangementer i form af værksteder, projekter og fælles årgangsarrangementer. Nogle af de store fælles arrangementer er etableret af Klub
Egedal. Vi er 8 klubber, som er samlet under "Klub Egedal". Disse arrangementer er;
ex. Rock & Rul, Egedal Cup, Klub Festival og Vilde vulkaner. Disse er de store
tilbagevendende traditioner. Derudover har vi fælles sommerture med de øvrige
klubber i skolernes sommerferie ex. Bonbon land og Sommerland Sjælland.

Her i klubben har vi følgende traditioner; Sommerfest, Halloween, "Bag for en sag",
Julebanko, kolonier udenfor Danmark, overnatninger og fester m.v.
I vores ungdomsklub har vi unge fra 7.klasse juniorklubben, som må bruge både dag
og aftenklubben. Når du går i 8.klasse er du i ungdomsklubben, hvor du kan gå til du
er 18 år. Vi har åbent fra 18.00-22.00 mandag til torsdag. Ungdomsklubben er gratis
fra 8.klasse og opefter.
Ungdomsklubben tilbyder spisning daglig til 20kr. Her er de unge selv med til indkøb
og madlavning. Vi vægter relationerne og arbejdet med disse højt. Ligesom
betydningen af, at have en tæt relation til de voksne. De voksne er tydelige troværdige
rollemodeller og opstiller rammer for en passende adfærd og sprogbrug. Vi tilbyder
udlandsture, overnatninger, fester, film, musik, PlayStations, computercafe, udendørs
aktiviteter, m.v. med udgangspunkt i de unges stemmer.
Samarbejdet om barnets og den unges hele dag;
Medarbejderne er inddelt i årgangsteams på mellemtrinnet og udskolingen. Som skal
sikre årgangens trivsel og udvikling. Disse teams arrangerer aktiviteter og
arrangementer for hele årgangen i klubben/skolen. Eks; Overnatninger, fælles
spisning, ture m.v.
I hvert team er en pædagog, som arbejder i skolen på netop denne årgang. Dette for
at sikre den råde tråd i.f.t. barnets hele dag, og understøtte trivsel i både skole og klub.

I skolen arbejder pædagogerne med AKT(Adfærd, kontakt og trivsel) og inklusion på
de respektive årgange, hvilket giver det en god sammenhænge mellem skole og klub.
Se klub Egedals Mobbepolitik;
http://www.klubegedal.dk/forside/omklubegedal/politikker/mobbepolitik

Vores teams ser således ud for 2018 til 2019:

Fritidsklubben: Marianne, Niels, Ann, Susi, Bo, Jonathan, Hakan og Anders

Ungdomsklub/Aftentilbud: Bo, Jonathan, Hakan, Susi, Niels og Melissa(tidligere studerende nu vikar)
Vores pædagogiske profil i fritidsklubben og ungdomsklubben;

Vi vil gerne være kendt for, at alle vores børn og unge har en oplevelse af, at føle sig set, hørt og forstået udfra den kontekst de er i. Vi inddrager dem aktivt i.f.t. hvad klubben skal indeholde. Det kan f.eks. være en tur; hvor den skal gå hen? Eller hvilken
eftermiddagsmad de kunne ønske sig. Vi tilstræber, at børnenes stemmer er
medinddraget i de aktiviteter og arrangementer vi sætter i gang. Målet er at de opnår
en følelse af medejerskab.
Vi vægter de sunde og betydningsfulde relationer højt. Vi kender til vigtigheden af, at
børnene oplever sig inkluderet i et fællesskab, og kunne indgå i kammeratskaber som
er udviklende og trivsels fremmende. Dette vil vi arbejde aktivt for, da vi har
erfaringer som fortæller os, at trivsel er forudsætningen for at lære. Vi vil sammen
med vores børn og unge skabe lærings milijøer; ex. Projekt "Halloween" hvor
børnene selv laver rædsels kabinet.

Pædagogiske mål for 2018-2019;

1. Møde vores børn og unge med anderkendelse og i øjenhøjde. Vi vil tilbyde
sunde og betydningsfulde relationer i samværet, med udgangspunkt i at sikre
deres fremad rettede trivsel.
2. Inddrage dem som et aktiv i planlægning og udførelse af aktiviteter og
arrangementer.
3. Skabe trivsels fremmede aktiviteter og arrangementer i store og små
fællesskaber.
Klubbens medarbejdere bliver tilbudt en relations kompetence uddannelse som
hedder ICDP; International Child Development Programme. Denne uddannelse
tager udgangspunkt i 8 samspilstemaer. Kort fortalt handler det om, at kunne styrke
relationerne til vores børn, unge og børn, unge imellem. At kunne handle på
samspillet og sætte sig selv i spil, for at opnå betydningsfulde relationer. Vi vil være
med skabere af processer, som kan konflikthåndtere situationer mellem børn-børn,
ung -ung, set ud fra et demokratisk synspunkt. Her er de voksne tydelige rollemodeller
som evner at gå foran, ved siden af og bagved børnene og de unge.